LATEST POSTS

Пещерите на България

Пещерите на България
В България до сега са намерени около 5100 пещери. За много от тях има уникални легенди. Почти всички са изследвани и отворени за туристи - имащи познания в областта на спелеологията. Най-ранните сведения за пещерите в България са намерени в ръкописите на Петър Богдан от 1640 г., които съдържат ценни географски и исторически сведения за България и Влашко. Следващи данни се откриват чак през 19 век, където за първи път се публикува туристическо описание на пещера в България. През 1915 г. излиза книгата "Карстови форми в Западна Стара Планина”, написана от географа Жеко Радев. 7 години по-късно в България се започват системните биоспелеологични проучвания, с които се поставя началото на научните изследвания в пещерите в България.

Реките в България

Искър
В моята страна реките, които са много красиви в своето течение, са не мното дълги и имат малки водосборни басейни. Това категоризира нашите красиви реки като едни от слабо пълноводните. Всички реки, преминаващи през в северната част на България имат пълноводие през пролетта и лятото, а тези, които текат през южната и източната й част - са пълноводни през зимата и рано през пролетта. За да се регулира оттока на реките в България в страната има създадени и поддържани малко повече от 2000 язовира. В течението си българските реки са насочени към двата водосборни басейна - този на Черно море и на Егейско море. Списъкът на всичкиреки, вливащи се в басейна на Черно море се оглавява от реката Искър. Най-старата от всички на територията на Балканския полуостров, най -дългата в България. Тръгва от планината Рила, пресича друга - Стара планина, протича напречно в Дунавската равнина, като образува живописното, разнообразно и богато надарено от природата Искърско дефиле. Тя влива водите си в реката Дунав в землището на моя роден край - Плевенско. Другите по-големи реки, които се вливат в реката Дунав са Огоста, Лом, Вит, Осъм, и Янтра. В Черно море вливат води дванадесет по-големи реки - Батовска, Велека, Девня, Двойница, Дяволска, Изворска, Камчия, Караагач, Провадийска, Резовска, Ропотамо и Факийска. В басейна на Егейско море се влива и най-пълноводната българска река - Марица. Тя също тръгва от планината Рила. И още големи реки, вливащи се в басейна на Егейско море са реките Тунджа, Арда, Места и Струма.

Природни резервати

резервати
Природните резервати в България са част от съкровищницата на майката – природа. Те са онази частица от страната ни, където със закон са защитени различни представители на флората и фауната и където със сигурност ще се изпълните с гордост и благоговение пред омайно красивите гледки.„Опознай родината си, за да я обикнеш” са казали хората и са били прави. В забързания ритъм на ежедневието, комерсиалното отношение към туризма и ограничените финансови възможности не си даваме сметка с какво богатсво всъщност разполагаме и колко малко е нужно, за да се докоснем до него. Да, наистина, това са територии, в които се отглеждат растения и животни, застрашени от изчезване и достъпът до които става само със специално разрешение. Но значи ли това, че не трябва да се интересуваме и да се грижим за природните резервати в България?! С тази своеобразна разходка още веднъж ще си припомним девствените кътчета на страната и ще разберем защо е толкова важно да ги има.

Езерата в България

Езерото е естествен воден басейн, който е обграден от суша. Езерата в България се намират по поречията на реките Марица, Струма, Места, Искър, Осъм, Дунав, Вит или в Черноморския район. В зависимост от положението си, те попадат в Източнобеломорския,
Западнобеломорския, Дунавския или Черноморския район за управление на водите. В Рила се е образувало най-голямото ледниково езеро на Балканския полуостров - Смрадливото езеро. Най-дълбокото езеро е Окото (Рила), следвано от Поповото (Пирин). Най-голямото черноморско езеро в рамките на България е Варненското. В Пирин има 186 езера, като всички те са с ледников произход- Бъндеришките, Василашките и Валявишките езера.

 
ИНТЕРЕСНО!Progress Scrollbar за BloggerИЗБЕРИ!